Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.


Jesteś tutaj: DEKRA » Dla pracowników » Przewodnik pracownika tymczasowego

Przewodnik pracownika tymczasowego

Na czym polega formuła pracy tymczasowej?
Praca tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej jako faktyczny pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik jako podmiot na rzecz którego świadczona jest praca. Do podmiotów tych stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.


Kim jest pracownik tymczasowy?
Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Jaką umowę i z kim zawiera pracownik tymczasowy?
Umowa zawierana jest między pracownikiem tymczasowym a agencją. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie: umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Możliwe jest również stosowanie umów cywilnoprawnych, jednak tylko w sytuacji kiedy praca nie nosi znamion stosunku pracy zgodnie z art. 22 KP. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Co powinna zawierać umowa z pracownikiem tymczasowym?
Umowa powinna zawierać:

  • strony umowy, 
  • rodzaj umowy i datę zawarcia umowy 
  • wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, 
  • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w szczególności: 
  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymiar czasu pracy; miejsce wykonywania pracy tymczasowej. 
  • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Ile dni urlopu przysługuje za wykonywanie pracy tymczasowej?
Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tymczasowemu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika tymczasowego dniami pracy Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop na żądanie?
W przypadku pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres 6 m-cy lub dłuższy, pracownik taki ma prawo do urlopu na żądanie zgodnie z art. 167 2 k.p.

W jakim terminie pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył prawo do ekwiwalentu. W myśl wyroku SN z dnia 15 października 1976 r. (I PRN 1/76, Lex nr 14330), a także późniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego - pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy.

Ile dni wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tymczasowym?
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie. W jakim terminie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu? Zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy – wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dzień 10 następnego miesiąca jest maksymalnym okresem, w którym wynagrodzenie za poprzedni miesiąc bezwzględnie powinno być wypłacone. Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia w granicach do dnia 10 następnego miesiąca.